Tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội

Số liệu được cập nhật theo Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội năm 2023 của Tổng cục Thống kê ngày 29/12/2023