Chỉ số sản xuất công nghiệp qua các tháng (tăng giảm % so với cùng kỳ)