Page 1 - KTVNSO6
P. 1

6
                     94) | NGÀY 5/
                          2
                           202
                           /
                     2
                  SỐ
                    (6
    IS SN 2 7 34 - 96 7 5    SỐ 6 (6294) | NGÀY 5/2/2024 4
    ISSN 2734 - 9675
                              Kinh tế tháng 1: Tiếp tục
                              xu hướng phục hồi tích cực
                              Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, tình hình kinh tế - xã hội tháng
                              1/2024 tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực với kinh tế vĩ mô tiếp tục
                              ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế
                              được bảo đảm và tăng trưởng được thúc đẩy.

                          TIÊU ĐIỂM
   1   2   3   4   5   6