Page 1 - KTVNSO42
P. 1

ISSN 2734 - 9675      SỐ 42 (6278) | NGÀY 16/10/2023
                              Nghị quyết 41: Mở ra thời kỳ phát triển
                              mới cho đội ngũ doanh nhân

                              Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết 41-NQ/TW ngày
                              10/10/2023 về xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới, thay cho
                              Nghị quyết 09 được ban hành cách đây 12 năm. Nghị quyết 41 được ban hành
                              vào dịp “Tết Doanh nhân” đã mở đầu cho một giai đoạn phát triển mạnh mẽ tiếp
                              theo của đội ngũ doanh nhân nước ta, góp phần xây dựng doanh nghiệp Việt
                              Nam lớn mạnh, đủ sức gánh vác nhiệm vụ tiên phong thực hiện mục tiêu và khát
                              vọng đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.


      TIÊU ĐIỂM
     GỠ CÁC NÚT THẮT
     GỠ       CÁC        NÚT         THẮT


     ph c h i th trư ng b t đ ng s n
     ph c h i th trư ng b t đ ng s n
   1   2   3   4   5   6