Page 6 - KTVNSO42
P. 6

Kinh tế & Chính sách
                       NGHỊ QUYẾT 41


            Mở ra thời kỳ phát triển mới               cho đội ngũ doanh nhân
      Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 về xây dựng và phát triển
       đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới, thay cho Nghị quyết 09 được ban hành cách đây 12 năm. Nghị quyết 41 được
       ban hành vào dịp “Tết Doanh nhân” đã mở đầu cho một giai đoạn phát triển mạnh mẽ tiếp theo của đội ngũ
      doanh nhân nước ta, góp phần xây dựng doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh, đủ sức gánh vác nhiệm vụ tiên phong
        thực hiện mục tiêu và khát vọng đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

                            HƯƠNG LOAN       Quan điểm phát triển                        7 nhiệm vụ, giải pháp
         ội ngũ doanh nhân có vị trí, vai trò quan trọng, là một trong những chủ yếu để hiện thực hóa
       Đ lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa,  mục tiêu
       hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; xây dựng và phát triển nền kinh
       tế độc lập, tự chủ, bảo đảm quốc phòng, an ninh.          ● Nâng cao nhận thức về vị trí,
        Xây dựng, tôn vinh, cổ vũ đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần vai trò của đội ngũ doanh nhân
       yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, thượng tôn pháp trong thực hiện mục tiêu phát
       luật, góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.       triển đất nước.
        Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh của đội ngũ ● Hoàn thiện chính sách, pháp
       doanh nhân Việt Nam, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an luật, tạo môi trường đầu tư,
       toàn, bình đẳng để doanh nghiệp phát triển và cống hiến là trách nhiệm kinh doanh thuận lợi, an toàn,
       của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và đội ngũ doanh nhân gắn với bình đẳng cho doanh nhân,
       quá trình hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, doanh nghiệp phát triển và
       xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.            cống hiến.
                                         ● Phát triển đội ngũ doanh nhân
                                          lớn mạnh ngang tầm mục tiêu,
                                          nhiệm vụ phát triển đất nước
       Mục tiêu phát triển
                                          trong thời kỳ mới.
         hát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ ● Xây dựng đạo đức, văn hóa
       P cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm kinh doanh, phát huy tinh
       giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ thần dân tộc, khơi dậy khát
       pháp luật, có đạo đức, văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách vọng phát triển đất nước phồn
       nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục vinh, hạnh phúc.
       tiêu phát triển đất nước.                      ● Tăng cường đoàn kết, hợp tác,
        Mục tiêu đến năm 2030, phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có  liên kết giữa doanh nhân với
       quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại công nhân, nông dân, trí thức
       hóa đất nước. Phấn đấu ngày càng có nhiều doanh nghiệp đạt tầm khu  dưới sự lãnh đạo của Đảng.
       vực, một số doanh nghiệp đạt tầm thế giới; một số doanh nghiệp lớn có ● Phát huy vai trò của Liên
       vai trò dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực then chốt; một số doanh nghiệp đoàn Thương mại và Công
       có vị thế, vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, nghiệp Việt Nam, các tổ chức
       làm chủ một số chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp, có năng lực cạnh đại diện đội ngũ doanh nhân,
       tranh quốc tế trong các ngành công nghiệp nền tảng, ưu tiên, mũi nhọn.  doanh nghiệp.
        Tầm nhìn đến năm 2045, phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có ● Tăng cường sự lãnh đạo của
       quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu quốc gia phát triển, thu nhập Đảng, quản lý của Nhà nước
       cao, có vị thế, uy tín khu vực và quốc tế; một bộ phận doanh nghiệp có trong xây dựng và phát huy vai
       thương hiệu thế giới, dẫn dắt một số chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. trò đội ngũ doanh nhân.      6  KINH TẾ VIỆT NAM | Số 42 | Ngày 16/10/2023                    www.vneconomy.vn
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11