Page 8 - KTVNSO42
P. 8

Kinh tế & Chính sách       “Tiếp sức” cho đội ngũ doanh nhân,          doanh nghiệp trong thời kỳ mới


        10 năm qua, đội ngũ doanh nhân Việt Nam không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, có
        nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Tuy nhiên, để có thể phát huy
       tốt hơn vai trò trong thời kỳ mới, ngoài việc nâng cao năng lực, đội ngũ doanh nhân vẫn cần đến một thể
         chế thông thoáng, thuận lợi, khuyến khích tinh thần kinh doanh và khát vọng làm giàu chân chính.

                            NGUYỄN LOAN                                     Tính lũy kế đến nay, cả nước đã có
                                    1.881.891 doanh nghiệp đăng ký thành lập.
                                    Trong đó, tính riêng giai đoạn từ năm 2011
                                    đến hết tháng 6/2023 (gần 13 năm) đã có
                                    1.376.534 doanh nghiệp thành lập mới, chiếm
                                    gần 73,15% tổng số doanh nghiệp thành lập
                                    từ trước đến nay. Báo cáo cũng cho thấy, giai
                                    đoạn 2011-2022, số doanh nghiệp đăng ký
                                    thành lập mới hàng năm tăng gần 1,92 lần, từ
                                    77.548 doanh nghiệp lên 148.533 doanh
                                    nghiệp, bình quân tăng 6,09%/năm (thấp hơn
                                    so với mức tăng 18,20%/năm ở giai đoạn
                                    2001-2010), mỗi năm có khoảng 108.388
                     áo cáo tình hình phát triển  doanh nghiệp được thành lập.
                     doanh nhân, doanh nghiệp và   Cùng với sự tăng lên về số doanh nghiệp, số
              “B Hiệp hội doanh nghiệp của Việt     việc làm được tạo ra, vốn và doanh thu thuần
              Nam” do Viện Phát triển doanh nghiệp thuộc trong các doanh nghiệp hoạt động có kết quả
              Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt  sản xuất kinh doanh cũng tăng lên theo thời
              Nam (VCCI) xây dựng đã phác hoạ toàn bộ  gian. Cụ thể, đến hết năm 2021, các doanh
              quá trình phát triển doanh nghiệp, doanh  nghiệp đã tạo ra việc làm cho gần 14,8 triệu lao
              nhân Việt Nam trong 10 năm qua.      động, tăng gần 1,52 lần so với năm 2010, tương
              Đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp      ứng tăng hơn 5 triệu việc làm, bình quân tăng
                                    3,87%/năm.
              không ngừng lớn mạnh             Bên cạnh sự lớn mạnh của doanh nghiệp,
                Nhìn lại đầu những năm 1990, sau khi Luật đội ngũ doanh nhân cũng không ngừng phát
              Công ty và Luật Doanh nghiệp tư nhân được triển về số lượng và chất lượng. Việt Nam đã có
              ban hành, cả nước chỉ có khoảng 5.000 doanh một số doanh nhân lọt vào Top “tỷ phú USD”
              nghiệp tư nhân. Trong 10 năm tiếp theo, số toàn cầu. Tới nay, Việt Nam đã có 124 doanh
              doanh nghiệp tăng gần 56 lần, lên 279.360 nghiệp, với 283 sản phẩm là thương hiệu quốc
              doanh nghiệp (năm 2010). Tính đến thời điểm gia. Một số thương hiệu quốc gia đã gây được
              31/12/2022, số doanh nghiệp đang hoạt động tiếng vang và khẳng định giá trị thương hiệu
              trong nền kinh tế là 895.876 doanh nghiệp, trên thị trường khu vực và thế giới, như Viettel,
              tăng hơn 3 lần (tương ứng với hơn 600 nghìn Vinamilk, VinFast, Thaco, TH True Milk, Phở
              doanh nghiệp) sau 12 năm, bình quân tăng  Thìn, gạo ST25...
              gần 10,20%/năm. Trong đó, số doanh nghiệp   Các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đã
              hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh đến đóng góp khoảng 60% GDP, đóng góp ngày
              hết năm 2021 là 718.697 doanh nghiệp, tăng càng tăng vào ngân sách nhà nước. Năm 2021,
              hơn 2,5 lần (tương ứng với hơn 430 nghìn  đóng góp của doanh nghiệp nhà nước và doanh
              doanh nghiệp) so với năm 2010, bình quân  nghiệp FDI chiếm gần 24,30% tổng thu trong
              tăng 8,97%/năm.              nước, trong đó doanh nghiệp nhà nước là

                                                 www.vneconomy.vn
      10 KINH TẾ VIỆT NAM | Số 42 | Ngày 16/10/2023
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13