Page 9 - KTVNSO42
P. 9

Kinh tế & Chính sách                       Hút vốn đầu tư vào NIC,                             tạo cơ hội cho
                         công nghiệp bán dẫn


                               Ông NGUYỄN ANH TUẤN
                               Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài,

                               Bộ Kế hoạch và Đầu tư

       Cùng với những chính sách ưu đãi trong thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là công nghiệp
         bán dẫn, việc khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) dự kiến vào ngày 28/10/2023
       sẽ đem đến những cơ hội mới cho Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
                           ANH NHI thực hiện


              Mới đây, Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu những dự án trong lĩnh vực này tại Việt Nam
              tư xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định số trong thời gian gần đây?
              94/2020/NĐ-CP quy định cơ chế chính sách ưu
              đãi đối với NIC nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển Đã có những tín hiệu tích cực cho thấy Việt
              mới. Theo ông, các chính sách này phải như thế Nam được chọn là điểm đến của các dự án có
              nào để thu hút nhiều hơn doanh nghiệp trong vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong lĩnh
              lĩnh vực công nghệ cao?          vực công nghệ cao nói chung và công nghiệp
                NIC được đưa vào hoạt động với kỳ vọng sẽ bán dẫn nói riêng. Đây là điểm khởi đầu rất
              phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và đưa quan trọng nhằm góp phần thực hiện mục tiêu
              tinh thần đổi mới sáng tạo lan tỏa trong nhiều chiến lược của Chính phủ đưa công nghiệp bán
              lĩnh vực tại Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực dẫn trở thành một trong những ngành công
              công nghiệp công nghệ cao. Trong bối cảnh nghiệp tạo nên đột phá cho tăng trưởng nhanh
              cạnh tranh quốc tế ngày càng mạnh mẽ, NIC sẽ và bền vững kinh tế đất nước trong thời gian tới.
              đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút các Khi nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị
              doanh nghiệp, chuyên gia và nguồn lực có trình trường Việt Nam và thực hiện những dự án
              độ cao. Do đó, việc sửa đổi Nghị định số  trong lĩnh vực bán dẫn sẽ là động lực cho các
              94/2020/NĐ-CP sẽ tạo ra khung khổ pháp lý doanh nghiệp tham gia kết nối, đồng thời thực
              nhằm tạo lập sự cạnh tranh đặc biệt của NIC so hiện chuyển giao công nghệ, góp phần đưa các
              với các nơi khác.             doanh nghiệp Việt Nam tham gia ngày càng sâu
                Vì vậy, việc sửa Nghị định theo hướng vừa hơn vào chuỗi giá trị của ngành công nghiệp
              phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, vừa bán dẫn, vốn là một trong những ngành đầu tàu
              phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư thay vì của nền kinh tế khu vực và thế giới.
              cách tiếp cận truyền thống trước kia là đưa ra
       NIC được đưa vào những gì chúng ta có. Đây là giải pháp hiệu quả Với việc nâng cấp quan hệ hợp tác giữa Việt
       hoạt động với kỳ nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài tham Nam – Hoa Kỳ với trọng tâm là đẩy mạnh hợp
      vọng sẽ phát triển hệ gia vào NIC trong 8 lĩnh vực được định hướng, tác trong lĩnh vực công nghệ cao, trong đó có
        sinh thái đổi mới trong đó có công nghiệp bán dẫn – một trong công nghiệp bán dẫn và sự quan tâm đầu tư
      sáng tạo và đưa tinh                    của nhiều nhà đầu tư lớn, ông nhìn nhận thế nào
       thần đổi mới sáng lĩnh vực được nhà đầu tư nước ngoài rất quan
        tạo lan tỏa trong tâm hiện nay.            về triển vọng thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam
      nhiều lĩnh vực tại Việt                   với các quốc gia trong lĩnh vực này?
        Nam, đặc biệt  Như ông vừa chia sẻ, công nghiệp bán dẫn hiện Mới đây, Việt Nam và Hoa Kỳ đã nâng cấp
        là trong lĩnh vực
       công nghiệp công đang là một trong những ngành rất hút vốn đầu quan hệ hợp tác lên tầm cao mới (Đối tác Chiến
          nghệ cao.  tư nước ngoài. Ông đánh giá như thế nào về lược toàn diện). Điều này cho thấy Việt Nam


      12 KINH TẾ VIỆT NAM | Số 42 | Ngày 16/10/2023
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14