Page 7 - KTVNSO42
P. 7

Kinh tế & Chính sách


                           “Điểm tựa” phát triển                           doanh nhân Việt Nam
                             trong thời kỳ mới
                                  Ông PHẠM TẤN CÔNG
                                  Chủ tịch Liên đoàn Thương mại
                                  và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)      Nhân dịp 19 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), ông Phạm
      Tấn Công đã chia sẻ với a / b về những khát vọng của    dám làm đã giúp Việt Nam đạt mức tăng trưởng
      cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp cũng như kỳ vọng từ   kinh tế hai con số và thoát khỏi đói nghèo.
      “đòn bẩy” Nghị quyết 41-NQ/TW tạo điều kiện để đội ngũ doanh  Sức mạnh tinh thần luôn là nguồn lực vô
      nhân Việt Nam lớn mạnh, xứng tầm góp phần thực hiện khát  tận, một thế mạnh truyền thống của con người
      vọng dân tộc trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao.  Việt Nam, cả trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
                                    Nếu chúng ta giải phóng được sức mạnh tinh
       VŨ KHUÊ thực hiện                     thần lúc này, tạo ra sự hưng phấn kinh doanh
                                    trong doanh nhân, hưng phấn dám nghĩ, dám
                  gày hôm nay, khu vực kinh tế tư nhân làm trong cán bộ, chúng ta sẽ chớp được cơ hội
                  Việt Nam chính thức đã có tới gần 900 lịch sử mà thế giới đang tạo ra cho Việt Nam.
              N nghìn doanh nghiệp, cùng với các     Và tôi tin, chắc chắn mục tiêu tăng trưởng kinh
              doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp FDI, tế cùng khát vọng trở thành quốc gia phát triển
              các hợp tác xã tạo thành lực lượng hùng hậu sẽ thực hiện được.
              thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển.     Nói gọn lại, các doanh nhân đang mong chờ
                Đội ngũ doanh nhân là lãnh đạo doanh  sự hưng phấn trở lại, vì vậy, doanh nhân doanh
              nghiệp đã đạt con số 2 - 3 triệu người. Nếu tính nghiệp mong muốn Đảng, Chính phủ quan tâm
              cả những người làm kinh doanh, những hộ kinh có các giải pháp mạnh, kịp thời để chấn hưng
              doanh cá thể thì đội ngũ doanh nhân có thể đạt khí thế, tinh thần kinh doanh trong doanh
              tới 10 triệu người.            nhân và trong xã hội.

              Những con số trên chứng minh, đội ngũ   Một niềm vui lớn đối với các doanh nhân trong
              doanh nhân Việt Nam là một nguồn nhân lực dịp kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam năm nay
              đặc biệt của đất nước, tuy nhiên, trong 3 năm là được đón chào Nghị quyết mới của Bộ Chính
              gần đây đang gặp không ít khó khăn, thậm chí trị (Nghị quyết 41) về xây dựng và phát huy đội
              nhiều doanh nghiệp “cạn” nguồn lực. Theo  ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Đâu
              ông, cần làm gì để vực dậy tinh thần doanh là điểm mới quan trọng mà doanh nghiệp bấy lâu
              nhân Việt Nam?               nay vẫn khát khao, thưa ông?
                Rõ ràng, hiện nay chúng ta có nhiều khó  Cách đây 11 năm, lần đầu tiên ngày
              khăn, nhưng thời kỳ đầu đổi mới nước ta còn 9/12/2011, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết
              khó hơn nhiều. Khi đó doanh nhân vốn liếng 09 - NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của
              nhỏ bé, kiến thức, kinh nghiệm thị trường đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Nghị quyết 09
              không có gì, còn cán bộ cũng đầy bỡ ngỡ với kinh tạo bước tiến rất lớn cho sự phát triển của
              tế thị trường, nhưng chính sự hưng phấn cùng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam. Trong đó,
              tinh thần kinh doanh lập nghiệp, dám nghĩ, môi trường chính sách có nhiều thay đổi.

                                                 www.vneconomy.vn
      8  KINH TẾ VIỆT NAM | Số 42 | Ngày 16/10/2023
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12